Впровадження MES-системи підприємства

Компанія ІНФОКОМ пропонує послуги з розробки та впровадження MES-системи на промислових підприємствах для вирішення завдань з планування та оптимізації виробництва.

MES – інформаційна інфраструктура, яка допомагає координувати виробництво в глобальному масштабі, в тому числі в режимі реального часу. Подібна координація зачіпає специфікації, обладнання, технологічні процеси, організаційні процедури, тести якості та персонал, виробництво і зазвичай розглядаються як рівень, який об’єднує бізнес-системи (наприклад, ERP) і системи управління технологічними процесами.

Реалізовані проекти з впровадження MES:

Серед основних завдань MES виділяють:

Поопераційне планування

constant-efficiency

Контроль параметрів якості

Встановлення зв’язків із виробництвом

Збір інформації

monitoring-reports

Забезпечення інформацією

Реагування на вимоги

Функції MES-систем:

PA (Performance Analysis) — Аналіз продуктивності

Забезпечує формування звітів про фактичні результати виробничої діяльності, порівняння їх з історичними даними та очікуваним комерційним результатом. Результати виробничої діяльності включають такі показники, як коефіцієнт використання ресурсів, доступність ресурсів, час циклу для одиниці продукції, відповідність плану і відповідність стандартам функціонування. Може включати статистичний контроль якості процесів і продукції (SPC / SQC). Систематизує інформацію, отриману від різних функцій, що вимірюють виробничі параметри. Ці результати можуть бути підготовлені в формі звіту або представлені в реальному часі в вигляді поточної оцінки експлуатаційних показників

PTG (Product Tracking and Genealogy) — Відстеження і генеалогія продукції

Забезпечує можливість отримання інформації про стан і місцезнаходження замовлення в кожен момент часу. Інформація про стан може включати дані про те, хто виконує завдання, компонентах, матеріалах і їх постачальників, номери лота, серійні номери, поточні умови виробництва, а також будь-які тривоги, дані про повторні обробки та інші події, пов’язані з продуктом. Функція відстеження в реальному часі створює також архівну запис. Ця запис забезпечує відстеження компонентів та їх використання в кожному кінцевому продукті

MM (Maintenance Management) — Управління технічним обслуговуванням і ремонтом

Відстежує та управляє обслуговуванням обладнання та інструментів. Забезпечує їх працездатність. Забезпечує планування періодичного і попереджувального ремонтів, ремонту за станом. Нагромаджує і зберігає історію подій, що відбулися (відмови, зменшення продуктивності та ін.) Для використання в діагностуванні виникли і попередження можливих проблем.

PM (Process Management) — Управління виробничими процесами

Відстежує виробничий процес і або коригує автоматично, або забезпечує підтримку прийняття рішень оператором для виконання коригувальних дій і вдосконалення виробничої діяльності. Ця діяльність може бути як внутріопераціонной і спрямованої виключно на відслідковують і керовані машини й устаткування, так і межоперационной, що відстежує хід процесу від однієї операції до іншої. Вона може включати управління тривогами для забезпечення гарантованого повідомлення персоналу про зміни в процесі, що виходять за прийнятні межі стійкості. Вона забезпечує взаємодію між інтелектуальним обладнанням і MES, можливе завдяки функції збору і зберігання даних.

QM (Quality Management) — Управління якістю

Забезпечує аналіз в реальному часі вимірюваних показників, отриманих від виробництва, для гарантовано правильного управління якістю продукції і визначення проблем, що вимагають втручання обслуговуючого персоналу. Ця функція формує рекомендації щодо усунення проблем, визначає причини браку шляхом аналізу взаємозв’язку симптомів, дій персоналу і результатів цих дій. Може також відстежувати виконання процедур статистичного управління процесом і статистичного управління якістю продукції (SPC / SQC), а також керувати виконанням лабораторних досліджень параметрів продукції. Для цього до складу MES додаються лабораторні інформаційно-керуючі системи (LIMS)

LM (Labor Management) — Управління персоналом

Забезпечує отримання інформації про стан персоналу та управління ним в необхідному масштабі часу. Включає звітність за присутністю і робочого часу, відстеження сертифікації, можливість відстеження невиробничої діяльності, такої, як підготовка матеріалів або інструментальні роботи, в якості основи для обліку витрат за видами діяльності (activity based costing, ABC). Можлива взаємодія з функцією розподілу ресурсів, для формування оптимальних завдань.

RAS (Resource Allocation and Status) - Контроль стану і розподіл ресурсів

Управління ресурсами: технологічним обладнанням, матеріалами, персоналом, навчанням персоналу, а також іншими об’єктами, такими як документи, які повинні бути в наявності для початку виробничої діяльності. Забезпечує детальну історію ресурсів і гарантує, що обладнання відповідним чином підготовлено для роботи. Контролює стан ресурсів в реальному часі. Управління ресурсами включає резервування і диспетчеризацію, з метою досягнення цілей оперативного планування.

DOC (Document Control) — Управління документами

Контролює зміст і проходження документів, які повинні супроводжувати випускається виріб, включаючи інструкції і нормативи робіт, способи виконання, креслення, процедури стандартних операцій, програми обробки деталей, записи партій продукції, повідомлення про технічні зміни, передачу інформації від зміни до зміни, а також забезпечує можливість вести планову та звітну цехову документацію. Також включає інструкції з безпеки, контроль захисту навколишнього середовища, державні та необхідні міжнародні стандарти. Зберігає історію проходження і зміни документів.

Взаємодія інформаційних підсистем з метою отримання, накопичення і передачі технологічних і керуючих даних, циркулюючих в виробничому середовищі підприємства. Функція забезпечує інтерфейс для отримання даних та параметрів технологічних операцій, які використовуються в формах і документах, що прикріплюються до одиниці продукції. Дані можуть бути отримані з цехового рівня як вручну, так і автоматично від обладнання, в необхідному масштабі часу

DPU (Dispatching Production Units) — Диспетчеризація виробництва

Управляє потоком одиниць продукції у вигляді завдань, замовлень, серій, партій і замовлення-нарядів. Диспетчерська інформація може надаватися в тій послідовності, в якій робота повинна бути виконана, і змінюється в реальному часі в міру виникнення подій на цеховому рівні. Це дає можливість зміни заданого календарного плану на рівні виробничих цехів. Включає функції усунення браку і переробки відходів, поряд з можливістю контролю трудовитрат в кожній точці процесу з буферизацією даних.

ODS (Operations/Detail Scheduling) — Оперативне детальне планування

Забезпечує впорядкування виробничих завдань, засноване на черговості, атрибутах, характеристиках і рецептах, пов’язаних зі специфікою виробів таких як: форма, колір, послідовність операцій і ін. І технологією виробництва. Мета – скласти виробниче розклад з мінімальними переналаштування обладнання та паралельною роботою виробничих потужностей для зменшення часу отримання готового продукту і часу простою.

Де знаходиться рівень MES?

Сполучна ланка між управлінням і ERP створює так званий рівень MES (MES= Manufacturing Execution System)

За статистикою впровадження MES приносить наступні переваги:

Зниження тривалості циклу виробництва 45%
Скорочення часу введення даних 75%
Скорочення кількості незавершеної продукції 24%
Зниження обсягу паперової звітності між змінами 61%
Скорочення часу освоєння нової продукції 27%
Скорочення обсягу браку 18%

MES ( Manufacturing Execution System)- це програмний комплекс для вирішення завдань оперативного планування і управління виробництвом. Системи даного класу покликані вирішувати завдання синхронізації, координувати, аналізувати і оптимізувати випуск продукції в рамках певного виробництва.

Opcenter-APS-infocom